Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 2, 2024

Mục tiêu 2024

Thiết lập được hệ thống Marketing Automation. Xây dựng đội ngũ vận hành hệ thống Marketing Automation để tập trung bán hàng tự động nhiều mặt hàng. Xây dựng đội ngũ dạy học online (Membership). Bán hàng Dl. Bán  hàng PL.