Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2023

Mục tiêu 2023

 Mục tiêu 2023 1. Quan sát với tâm trong sáng với mật độ càng nhiều càng tốt. 2. Cho đi kiến thức càng nhiều càng tốt. 3. Xây dựng hệ thống marketing tự động giúp được nhiều doanh nghiệp càng nhiều càng tốt.

Quan Sát Tham Sân Si

Tham Sân Si: Khi diễn ra đừng kiềm nén nó mà hãy quan sát như nó đang là, càng quan sát càng nhiều thì nó tự khắc sẽ biến mất.