Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 11, 2021

Đầu tư từ 11-11-2021

 Đầu tư từ 11-11-2021: Lên kế hoạch đầu tư rõ ràng từ hôm nay, và sẽ thống kê lại sau 10 năm (11-11-2031). Với phương châm ngày sau tốt hơn ngày trước, tuần sau tốt hơn tuần trước, tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước, năm sau tốt hơn năm trước. Đầu tư dài hạn và theo phương pháp lãi kép

Thiền bắt đầu từ 11-11-2021

 Thiền bắt đầu từ 11-11-2021: Thiền với phương châm ngày hôm sau tốt hơn ngày hôm trước, đi theo con đường trung đạo thư giản, và hiểu được các pháp đều là năng lượng chưa được chuyển hoá mà thôi.

Tập thể dục bắt đầu từ 11-11-2021

 Tập thể dục bắt đầu từ 11-11-2021: Sẽ tập theo phương châm ngày hôm sau tốt hơn ngày hôm trước, tập mọi lúc xen kẽ cả trong quá trình làm việc.

Tạo Website thương hiệu cá nhân 11-11-2-21

Tạo Website thương hiệu cá nhân 11-11-2-21. Bắt đầu chia sẻ những kiến thức hữu ích đem giá trị cho xã hội + đam mê + đem lại lợi nhuận.

Tạo dựng kênh Youtube thương hiệu cá nhân 11-11-2021

 Tạo dựng kênh Youtube thương hiệu cá nhân 11-11-2021. Đây là cột mốc đáng nhớ và sẽ cố gắng tốt hơn mỗi ngày để có được những chia sẻ hữu ích.

Bộ tứ năng lượng (11-11-2021 Đến 11-11-2031)

Tập thể dục mọi lúc mọi nơi Thiền năng lượng Xây dựng thương hiệu cá nhân Tư vấn đầu tư vào các doanh nghiệp. Thực hiện theo tiêu chí bộ tứ năng lượng xuyên suốt từ nay đến 10 năm sau.