Mục tiêu 2024

  1. Thiết lập được hệ thống Marketing Automation.
  2. Xây dựng đội ngũ vận hành hệ thống Marketing Automation để tập trung bán hàng tự động nhiều mặt hàng.
  3. Xây dựng đội ngũ dạy học online (Membership).
  4. Bán hàng Dl.
  5. Bán  hàng PL.


Bài đăng phổ biến từ blog này

Mục tiêu 2023

Đầu tư từ 11-11-2021