Đầu tư từ 11-11-2021

 Đầu tư từ 11-11-2021: Lên kế hoạch đầu tư rõ ràng từ hôm nay, và sẽ thống kê lại sau 10 năm (11-11-2031). Với phương châm ngày sau tốt hơn ngày trước, tuần sau tốt hơn tuần trước, tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước, năm sau tốt hơn năm trước.

Đầu tư dài hạn và theo phương pháp lãi kép

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mục tiêu 2023