Thiền bắt đầu từ 11-11-2021

 Thiền bắt đầu từ 11-11-2021: Thiền với phương châm ngày hôm sau tốt hơn ngày hôm trước, đi theo con đường trung đạo thư giản, và hiểu được các pháp đều là năng lượng chưa được chuyển hoá mà thôi.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mục tiêu 2023